Momenteel (medio 2018) worden de gronden van de Landcoöperatie bewerkt door 8 boeren uit de regio. Toewijzing is gebeurd op basis van nauwe betrokkenheid bij het initiatief (6 pachters) en op basis van inschrijving (eind 2016) waarbij de 2 meest duurzame boeren die zich inschreven in aanmerking kwamen voor pachtgrond. Deze keuze is gemaakt op basis van een vragenlijst en een toetsing door een onafhankelijke commissie. Gezien de grondportefeuille van de Landcoöperatie nog volop in beweging is en men een duurzame relatie wil opbouwen met de pachters is er voor 2019 geen ruimte voor nieuwe pachters. Zodra dit verandert, wordt dit via lokale media bekend gemaakt.

Elke natuurlijke persoon kan lid worden van de Landcoöperatie. Of u nu boer, burger of ondernemer bent. Het lidmaatschap en het bijbehorende stemrecht is altijd gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor uw werknemers of om als familie of vriendengroep een certificaat kopen. U maakt dan wel onderling afspraken over wie inlegt en lid wordt van de Landcoöperatie.

Via de website of anderszins toont u interesse in de Landcoöperatie. Wij informeren u over het financiële product, de statuten, het reglement en de veel gestelde vragen. Als uw interesse overgaat tot koop, ontvangt u een brief van inschrijving en de factuur voor het certificaat. Zodra het bedrag op de rekening van de Landcoöperatie staat, schrijven we u als lid bij in het certificaat- en ledenregister en ontvangt u het certificaat.

Door één of meerdere certificaten te kopen, wordt u lid van de Landcoöperatie en krijgt u één stem in de Algemene Leden Vergadering. Daarmee heeft u inspraak in de gebiedsontwikkeling van het Dal van de Kleine Beerze. Als lid kunt u (op vrijwillige basis) ook een bijdrage leveren in één van de werkgroepen. De statuten beschrijven de rechten en plichten van de leden.

Het bestuur van de Landcoöperatie bepaalt jaarlijks het aantal uit te geven certificaten. Dit aantal is afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden en de waarde ervan. Binnen dit maximum aantal certificaten geldt geen maximum per lid, behoudens wat statutair is toegestaan.

Nee, de Landcoöperatie hanteert het ‘one-man, one-vote’ principe. Eén persoon heeft één stem, ongeacht het aantal certificaten.

Als lid beslist u mee over:

  • Toetreding en aftreden van bestuursleden
  • Goedkeuring van de jaarrekening
  • Goedkeuring van het jaarplan

De Algemene Leden Vergadering accordeert de jaarplannen van de Landcoöperatie en daarmee ook de deelprojecten die bijdragen aan de gebiedsontwikkeling. Specifiek voor het gebruik van de gronden worden in de werkgroep ‘gebiedsinrichting’ jaarlijks de duurzame criteria bepaald en aangescherpt. Dit gaat in overleg met de pachters. De criteria worden goedgekeurd door het bestuur en bekrachtigd in het pachtcontract.

Nee, het volledige bedrag van de inleg wordt geoormerkt en uitsluitend gebruikt voor de aankoop van gronden. Fondskosten worden via andere middelen bekostigd, zoals subsidies. Als de gronden zijn aangekocht, komt de pachtprijs ten goede aan de coöperatie en worden fondskosten uit de pachtprijs bekostigd. Ook het mogelijk uit te keren dividend komt uit andere opbrengsten dan de inleg.

Daarover beslist de Algemene Leden Vergadering. De eerste jaren is voorzien dat de inkomsten nodig zijn om de fondskosten te dekken. Gaandeweg zal er dividend uitgekeerd kunnen worden. Het kan ook zijn dat de Algemene Leden Vergadering besluit om het dividend in het gebied te investeren.

Zoals aangegeven, wordt de inleg van de leden geoormerkt en alleen ingezet voor aankoop van gronden. Fondskosten (procesbegeleiding, marketing etc.) worden pas ingezet als daar middelen voor beschikbaar zijn. Mocht het project niet slagen of gaat de Landcoöperatie failliet, dan neemt de Provincie Noord-Brabant t/m 2022 de gronden terug tegen de dan geldende marktwaarde.

Voor de periode daarna krijgt Provincie Noord-Brabant eerste recht van koop. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kan de grond op de vrije markt verkocht worden. Hiervan kunnen de leden betaald worden. Na ontbinding van de coöperatie kunnen eventuele tekorten niet verhaald worden op de leden.

Het is mogelijk dat gronden, nadat ze zijn aangekocht, worden afgewaardeerd van volwaardige landbouwgrond tot bijvoorbeeld ondernemende EHS. De Landcoöperatie zal dan de vrijgekomen gelden opnieuw investeren in gronden. In feite worden dan meer vierkante meters grond per certificaat gekocht en blijft de nominale waarde van het certificaat gelijk.